Zmodernizovaný vykurovací systém pre sídliská Klokočina a Diely v Nitre. | Nitra

Zmodernizovaný vykurovací systém pre sídliská Klokočina a Diely v Nitre.

Nitrianska teplárenská spoločnosť (NTS) plánuje modernizáciu vykurovacieho systému na sídliskách Klokočina a Diely. Pri pláne modernizácie vykurovacieho systému vychádzala Nitrianska teplárenská spoločnosť z viacerých variantov. Nakoniec sa rozhodla pre ten, ktorý zruší kotolne na Klokočine a Dieloch a teplo sa bude čerpať z centrálneho zdroja, ktorý sa nachádza v už existujúcom technologickom centre Párovce. Štyri z doterajších budov kotolní na Klokočine pripraví spoločnosť na možnú budúcu inštaláciu alternatívnych zdrojov energie.

Zvýšenie efektívnosti výroby tepla

Hlavným prínosom modernizácie vykurovacieho systému v Nitre bude zvýšenie efektívnosti výroby tepla, zníženie prevádzkových nákladov, zníženie strát tepla v rozvodoch a zvýšenie štandardu pre konečných odberateľov, ktorí si budú môcť regulovať teplotu v obytných domoch. V konečnom dôsledku by sa mala modernizácia prejaviť aj na nákladoch domácností na teplo.

Čo projekt zahŕňa?

Súčasťou modernizácie bude zrušenie existujúcich kotolní na obidvoch sídliskách a čerpanie tepla z centrálneho zdroja, ktorý sa nachádza v existujúcom technologickom centre Párovce. Štyri z doterajších budov kotolní na Klokočine pripraví spoločnosť na možnú budúcu inštaláciu alternatívnych zdrojov energie. Projekt zahŕňa i položenie najmodernejšej optickej siete nielen pre riadenie teplárenských technológií, ale aj pre rôzne iné účely. Podľa slov Jaroslava Šináka z NTS sa po realizácii modernizácie vykurovacieho systému stane Nitra najmodernejšie vykurovaným mestom na Slovensku.

CVT bude teplom zásobovať celú lokalitu

Koncept modernizácie vykurovacieho systému na sídliskách Klokočina a Diely je postavený na prepojení centrálnej výrobne tepla (CVT) na Párovciach s komplexom na Klokočine a Dieloch, ktoré sú dnes zásobované 17 lokálnymi kotolňami. Tie budú zrušené a CVT bude zásobovať celú lokalitu CVT v súčasnosti zásobuje Párovce a Prednádražie, kde dodáva 20 megawatthodín ročne. Na Klokočine a Dieloch okrskové plynové kotolne dodávajú 97.000 megawattov ročne. Prepojenie v dĺžke 741 metrov spojí CVT s jednou z výmenníkových staníc na Klokočine, odkiaľ bude teplo hlavným potrubím odvádzané po jednotlivých častiach sídliska. Tam vzniknú štyri centrá, odkiaľ bude do jednotlivých domov sekundárnym potrubím rozvádzaná h

Samostatná regulácia objektov

V bytových domoch budú inštalované objektové odovzdávacie stanice tepla, ktoré umožnia objektu samostatnú reguláciu. „Súčasný tepelný výkon navýšime, projektovaný je na 30,5 megawattu. Klokočina a Diely sú 20,6 megawattu, Prednádražie a Párovce majú súčasný maximálny výkon 11,5 megawattu. Celková projektovaná spotreba tepla v celej sústave bude 87.000 megawatthodín.

Na jar 2018 by mala začať plánovaná výstavba

S rekonštrukciou súvisí veľký rozsah projekčných a dodávateľských prác, preto bude investícia rozdelená do piatich etáp, postupne realizovaných v rokoch 2018 až 2022. Nitrianska teplárenská spoločnosť predpokladá, že stavebné povolenie získa v auguste tohto roka, nasledovať bude zhruba deväťmesačný proces verejného obstarávania. Na jar budúceho roka by sa mala začať samotná výstavba. Náklady budú jasné až po ukončení verejného obstarávania. Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča spoločnosť pred časom predložila mestu tri alternatívy modernizácie, všetky sa pohybovali v rozpätí od 15 do 17 miliónov eur.

Kedy prebehne realizácia

Realizácia sa uskutoční v období mimo vykurovacej sezóny, dodávka teplej vody však neohrozí,  tá bude súvislá a plynulá. Súčasné kotolne budú fungovať až do nainštalovania domových odovzdávacích staníc. Na krátky čas potom bude potrebná odstávka konkrétneho objektu na prepojenie, čo sa bude realizovať postupne po jednotlivých blokoch domov

NTS nadväzuje na svoje predchádzajú realizácie.

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. tak nadviaže na rekonštrukciu tepelných zariadení, ktoré boli zrealizované v rokoch 2005 a 2006 na sídlisku Chrenová, kedy sa uskutočnila výmena parných vykurovacích rozvodov za predizolované bezkanálové teplovodné rozvody - a tiež bola sfinalizovaná sieť optických vlákien na prenos informácií a riadenie cez dispečing. V ďalších rokoch boli tiež Nitrianskou teplárenskou spoločnosťou, a.s. uskutočnené i rekonštrukčné práce zásobovacieho územia na sídlisku Párovce a Prednádraží.   

Nitra plánuje byť moderným a inteligentným mestom – Smart City.  Úspora energetických zdrojov pre výrobu tepla, znižovanie ekologickej záťaže, účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla a alternatívnych zdrojov i profesionálne dispečerské riadenie prevádzky svedčia o tom, že Nitra na tomto projekte intenzívne pracuje.