Triedený zber v Nitre je už samozrejmosťou | Nitra

Triedený zber v Nitre je už samozrejmosťou

Viete, koľko odpadu vyprodukujeme na Slovensku? Ročne pripadá na jedného Slováka približne 300 kg komunálneho odpadu, čo však patrí v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie k tým nižším produkciám odpadu na obyvateľa. Nemalo by nás to uspokojiť, skôr naopak snažme sa ísť ešte k nižším číslam.

Triedený zber odpadov

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového hospodárstva, lebo iba týmto spôsobom sa môže dosiahnuť efektívne zníženie množstva komunálneho odpadu až o 40 – 60 % a jeho odbremenenie od nebezpečných odpadov.

Prečo je dôležité triediť odpad?

Pretože sa tým výrazne znižuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, prispieva sa tak k čistejšiemu životnému prostrediu.

Triedený zber v Nitre

Je vykonávaný viacerými spôsobmi. Najrozšírenejší je kontajnerový zber na sídliskách, využíva sa aj vrecový zber, veľký progres zaznamenal vývoz odpadu na zberové dvory. Separujú sa  tiež plastové a papierové odpady, zmesový komunálny odpad a odpad zo skla.  Všetky tieto odpady sú (okrem zmesového komunálneho odpadu) recyklovateľné a využívajú sa napr. pri ďalšej výrobe textílií, PET fliaš na nápoje, opätovnej  výrobe papiera, zošitov, obalov, kartónov a výrobkov zo skla. Od septembra 2015 je v Nitre v rodinných domoch spustený aj zber bioodpadu, ktorý je ďalej spracovávaný v kompostárni. Novinkou je tiež zber hliníkových obalov z nápojov, ktoré je tiež možné recyklovať.  Mesto Nitra viackrát využilo dotáciu z Recyklačného fondu, či už, pri nákupe 8500 kusov 120 litrových nádob na zber biologicky rozložiteľných odpadov, vybudovania zberových dvorov v jednotlivých mestských častiach. Projekt nádob nadviazal na už úspešný projekt kompostárne a jeho realizáciou sa zabezpečil trvalý prísun potrebných množstiev bioodpadu vhodného pre spracovanie v kompostárni.

Nitra sa tiež stala miestom pilotného projektu s polopodzemnými kontajnermi

ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu i finančným nákladom mesta, nakoľko sa do nich zmestí päťnásobne väčší objem ako do klasických smetných nádob. Kontajnery sú vyprázdňované vozidlom s hydraulickou rukou, výhodou systému, okrem estetického vzhľadu, je aj  to, že odpad nezapácha, pretože nádoby sú  ukotvené 1,5 m v zemi. Projekt Intenzifikácie separovaného zberu systémom polopodzemných kontajnerov bol podporený Recyklačným fondom podporený dotáciou 94 713 eur, nakoľko cieľom predloženého projektu bolo skvalitnenie podmienok triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov v Nitre. Rovnako tak tento systém zabráni vyberaniu kontajnerov neprispôsobivými občanmi, ako aj prístupu zvierat.  Kontajnery sa osvedčili, umiestňované  sú v takých lokalitách, aby bol systém aj efektívny, čiže nahradený musí byť väčší počet klasických kontajnerov, a tým sa ušetrí miesto pre ďalšie využitie ako sú parkovacie miesta, zeleň a chodníky. Občania sú s týmto typom kontajnerov spokojní. Návratnosť investície je do štyroch rokov, pričom okrem samotných kontajnerov, je v nej zarátaná aj kúpa špecializovaného vozidla  s hydraulickou rukou.  V súčasnosti je osadených 134 polopodzemných kontajnerov v rôznych lokalitách mesta.

Čítajte aj: Tipy pre obyvateľov ako znížiť produkciu odpadu v domácnosti